english icon48x48  fb  LinkedIn

Solarni kolektori

Solarni kolektori - Primaju Sunčevo zračenje i absorbovanu toplotu pomoću solarne pumpe prenose do potrošača (u našem primjeru spremnika tople sanitarne vode) i  to su sistemi sa prinudnom cirkulacijom. Postoje još i sistemi sa prirodnom cirkulacijom tečnosti  i u tu grupu spadajutermosifonski kolektori.