english icon48x48  fb  LinkedIn

Cijevni vakumski kolektori

 

Cijevni vakumski kolektori imaju vakumirane cijevi čime su im toplotni gubici prema okolini svedeni na minimum. Efikasniji su od ravnih pločastih kolektora. Za poredjenje, kod sistema za pripremu tople potrošne vode efikasniji su za 25-30%, a kod sistema gdje se traže visoke temperature vode (apsorbcijsko hlađenje) i do 50%. Za razliku od ravnih pločastih kolektora mogu se koristiti na potpuno ravnim ili okomitim površinama (fasada) zahvaljujući okretnim cijevima. Svaka cijev, a time i absorber koji se nalazi u njoj može se zaokrenuti oko svoje ose max za 25 stepeni.Navedena prednost može se iskoristiti kod montaže kolektora na krovove s nepovoljnim nagibom. U odnosu na ravne pločaste kolektore kvalitetnije absorbuju tzv.difuziono zračenje Sunca. U toku mirovanja sistema u kolektoru se mogu postići temperature i do 200 stepeni. Nešto su više cijene ali zbog fleksibilnosti različitim načinima montaže često su jedini izbor.Kod dobro dimenzioniranog sistema radna temperatura kolektora (dok solarna pumpa radi) je svega 5 -20 °C veća od trenutne temperature vode u spremniku topline (mjerno mjesto T2 u shemi) i skoro nikada ne prelazi 100 °C.